Standardavtal för epla-butik

Allmänt

Detta avtal är ett juridiskt avtal mellan dig (hädanefter kallad butiksägare eller säljare) och Epla AS. Genom att upprätta en epla-butik, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat detta avtal. Om du inte accepterar detta avtal, kan du inte öppna en epla-butik. Utöver detta avtal så gäller standardanvändarvillkor för webbplatsen epla.se. Användarvillkoren hittar du här: Standardanvändarvillkor för webbplatsen epla.se.

Dessa villkor och eventuell annan information på denna webbplats kan ändras eller uppdateras. Om du inte godkänner de ändrade villkoren har du rätt att frånträda avtalet, se nedan under avsnittet  "Varaktighet och uppsägning, ångerrätt". . Du är skyldig att hålla dig informerad och uppdaterad om dessa villkor. Vi rekommenderar därför att du besöker och läser igenom dessa villkor varje gång du besöker webbplatsen.

Ansvarsförhållande

Du förstår och accepterar att Epla endast står för teknisk anpassning för handel via webbplatsen. Epla är således inte part i försäljningen eller handeln och har inte något ansvar gentemot säljare eller köpare. Förhållandet mellan säljare och köpare regleras av konsumentköplagen eller, om inget annat avtalats, köplagen, beroende på om säljaren agerar i egenskap av näringsidkare eller privatperson. Agerar säljaren i egenskap av näringsidkare blir konsumentköplagen tillämplig, emedan köplagen blir tillämplig vid handel mellan privatpersoner om inget annat avtalats.

Säljaren uppträder för egen räkning och på egen risk och förpliktar sig att sätta sig in i och förhålla sig till de regler, lagar och föreskrifter som gäller vid den aktuella tidpunkten både på webbplatsen och i förhållande till svensk lag. Rapportering av försäljningsintäkter, skatter och avgifter till myndigheterna är varje enskild säljares ansvar.

För det fall Epla skulle komma att behöva utge ersättning till tredje man pga. produkt som sålts via säljarens butik, har Epla rätt att återfå beloppet av säljaren samt kräva skadestånd.

Bestämmelser för epla-butik

Följande personer/enheter kan upprätta epla-butik:

 • Privatpersoner
 • Lag (t.ex. idrottslag) och föreningar
 • Företag
 • Andra sammanslutningar

Följande produkter kan säljas via webbplatsen:

 • Allt som är egenproducerat, handtillverkat eller egendesignat.

Du kan sälja saker som du har tillverkat för hand. Handtillverkade är också produkter som du har renoverat, redesignat eller specialtillverkat efter kundens behov. Om du själv har formgivit produkten, men den har tillverkats av andra kan du ändå sälja den i din epla-butik. Detta gäller designers, författare, musiker och andra som har rättigheter till produkten de säljer och som är den som har satt produkten i produktion.

 • Nytt, begagnat, antikt och vintage på EplaMote och EplaSamler.

Nya och begagnade kläder, skor, smycken, accessoarer, väskor, makeup och övriga modetillbehör för både kvinnor, män och barn. Begagnade föremål, kläder, accessoarer eller möbler som säljs på Epla i Vintage-kategorierna måste vara minst 20 år gamla och de ska vara i gott skick. Produkter i Vintage-kategorierna kan vara handtillverkade eller industriellt producerade, i originalskick, redesignade eller restaurerade.

Samlarobjekt: Alla typer av samlarobjekt kan säljas på Epla. Epla förbehåller sig rätten att bedöma vad som passar in i denna kategori och ta bort produktuppföranden som inte anses vara samlarobjekt.

Böcker, musik, film och spel: Du kan sälja dina nya och begagnade spel, böcker, tecknade serier, cd-skivor, LP-skivor, dvd-skivor och Blu-Ray på EplaSamler.

 • Konst- och hantverksmaterial på EplaMateriell.

Nytt eller begagnat material, utrustning, verktyg och råvaror som kan användas till konstnärlig verksamhet, design, hantverk och hobby.

Följande produkter kan inte säljas via webbplatsen:

 • Industriellt producerade produkter
 • Levande djur
 • Vapen
 • Pornografiskt material
 • Allt som är förbjudet att sälja eller förmedla i enlighet med lagstiftning och gällande regelverk.

Epla förbehåller sig rätten att bedöma om produkter är olämpliga för försäljning via webbplatsen och kan utan varsel ta bort produkter från webbplatsen om dessa strider mot dessa villkor eller lag, t.ex. vid spridande av barnpornografi, produkter som innehåller material som gör intrång i annans upphovsrätt, inklusive närstående rättigheter, eller material som innehåller våldsamma inslag.

Informationsplikt

Säljaren ansvarar för att efterleva lagstadgad informationsskyldighet för sin butik. För säljare som agerar i egenskap av näringsidkare innebär detta särskilt att säljaren måste informera om ånger- och returrätt vid alla köp av produkter i epla-butiken, såväl före som efter köpet. Läs mer om detta och övriga tvingande regler i distans- och hemförsäljningslagen (2005:51), se mer om detta: https://lagen.nu/2005:59.

Det ska klart framgå vem som står bakom butiken, dvs. säljaren är skyldig att ange korrekt namn på kontaktperson. Det är inte tillåtet att använda falskt namn eller pseudonym. Vidare måste adress, e-post adress, eventuellt org nr och reg nr för moms (om sådana finns) anges.

Produktpris

Säljaren ska alltid klart och otvetydigt ange bruttopris på varorna i sin butik. Detta är priset inklusive moms eller ev. konstavgift (droit de suite). Arvoden, frakt, avgifter och eventuell momsklass ska också specificeras för varorna som säljs i butiken. Det angivna bruttopriset med tillägg för arvoden och frakt ska vara slutpriset som kunden ska betala för varan. Det är inte tillåtet att höja priset eller lägga på avgifter efter att beställningen har lagts in och accepterats av köparen.

Immateriella rättigheter

Säljaren är fullt ut ansvarig för att produkter som säljs via webbplatsen inte medför överträdelse av tredjeparts egendoms- och immateriella rättigheter, t.ex. patent- och upphovsrätt. Säljaren ska hålla Epla AS fullt ut skadeslös för det fall Epla AS kan komma att behöva utge ersättning till tredje man pga. intrång i dennes immateriella rättigheter .

Pris- och betalningsvillkor

Säljaren accepterar att Epla tar ut de vid den aktuella tidpunkten rådande priser, provisioner och honorar för förmedling av produkter via webbplatsen. Priserna finns i prislistan som är tillgänglig på webbplatsen. Alla priser anges i SEK inkl. moms. Provisionen beräknas på varans bruttoförsäljningssumma, dvs. inkl. moms eller konstavgift (droit de suite) (5 %), men exkl. porto/frakt/kravavgifter/faktureringsavgifter.

Fakturering av provision sker i efterskott en gång per månad.
Fakturering av förmedlingsarvodet i EplaBasic-butik sker i efterskott en gång per månad.
Fakturering av fast månadskostnad för EplaPro-butik sker förskottsvi en gång per månad, alternativt förskottsvis en gång var 12:e månad om årsavtal ingåtts.

Alla fakturor förfaller till betalning 14 dagar från fakturadatum.

Varaktighet och uppsägning, ångerrätt

Avtalet löper från och med den tidpunkt det accepterats tills det sägs upp skriftligt. Säljare som agerar i egenskap av privatperson har dock rätt att säga upp avtalet muntligen genom att ringa till Epla AS på telefon 0047 91 36 33 55.  Uppsägningstiden är en månad och gäller från och med den 1:e påföljande månad. När uppsägningstiden löpt ut blir butiken inaktiv och det blir inte möjligt att se produkterna i eller att handla i butiken. Epla förbehåller sig rätten att låta butiken och produkterna ligga i databasen på obestämd tid, eller, om vad gäller eventuella personuppgifter som kan finnas i butiken, så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Säljare som agerar i egenskap av privatperson är att anse som konsument enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och har därför rätt att frånträda detta avtal om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela Epla AS detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag då avtalet ingicks (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om säljaren börjat använda tjänsten under Ångerfristen.

Avtalsbrott

Om butiksägaren inte betalar på avtalad tid, har Epla rätt att kräva förseningsavgift i enlighet med räntelagen.. Epla kan fritt använda factoring och annan överlåtelse av fordringar.

Om betalningar inte gjorts i tid kan Epla varsla om stopp för tjänsterna i avtalet efter skriftligt varsel. Vid sen betalning över 30 dagar kan Epla häva avtalet och stänga butiken efter skriftligt varsel.

Om butiksägaren i övrigt inte uppfyller sina skyldigheter i enlighet med detta avtal, kan Epla efter skriftligt varsel stänga butiken och kräva ersättning för merutgifter som gjorts sannolika och som påförs Epla.

Force Majeure

Om avtalet helt eller delvis hindras eller i väsentlig grad försvåras av omständigheter som parterna ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi på grund av omständigheter som här angivits, (nedan "Force Majeure"), upphävs parternas skyldigheter i den utsträckning förhållandet är relevant och för så lång tid som förhållandet varar. Vardera parten kan emellertid säga upp avtalet med omedelbar verkan om Force Majeure-tillfället gör det särskilt betungande för vederbörande att upprätthålla avtalet.

Tvistlösning

Avtalet ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår som ett resultat av avtalet ska i första hand lösas i godo. Om en tvist inte kan lösas i godo, kan vardera parten driva tvisten till allmän domstol.

Säljare som agerar i egenskap av näringsidkare ska lösa tvisten i Oslo tingsrätt, Norge.

Säljare som agerar i egenskap av privatperson har rätt att få tvisten avgjord i svenska allmänna domstolar men har också möjlighet att ansöka om att tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.